SẢN PHẨM XE ĐÔNG LẠNH

XE ĐÔNG LẠNH QKR55F-DL850 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH QKR55F-DL850 (4 x 2)

- Xe cơ sở: QKR55F

- Khối lượng toàn bộ: 3550 kg

XE ĐÔNG LẠNH QKR55F-16 DL2250 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH QKR55F-16 DL2250 (4 x 2)

- Xe cơ sở: QKR55F-16

- Khối lượng toàn bộ: 4990 kg

XE ĐÔNG LẠNH QKR55H-DL1900 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH QKR55H-DL1900 (4 x 2)

- Xe cơ sở: QKR55H

- Khối lượng toàn bộ: 4700 kg

XE ĐÔNG LẠNH NLR55E-DL940 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH NLR55E-DL940 (4 x 2)

- Xe cơ sở: NLR55E

- Khối lượng toàn bộ: 3400 kg

XE ĐÔNG LẠNH NMR85H-DL1700 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH NMR85H-DL1700 (4 x 2)

- Xe cơ sở: NMR85H

- Khối lượng toàn bộ: 4700 kg

XE ĐÔNG LẠNH NPR85K-DL3350 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH NPR85K-DL3350 (4 x 2)

- Xe cơ sở: NPR85K

- Khối lượng toàn bộ: 7000 kg

XE ĐÔNG LẠNH NQR75L-DL4850 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH NQR75L-DL4850 (4 x 2)

- Xe cơ sở: NQR75L

- Khối lượng toàn bộ: 8850 kg

XE ĐÔNG LẠNH FRR90N-DL5300 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH FRR90N-DL5300 (4 x 2)

- Xe cơ sở: FRR90N

- Khối lượng toàn bộ: 10400 kg

XE ĐÔNG LẠNH FVR34Q-DL7600 (4 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH FVR34Q-DL7600 (4 x 2)

- Xe cơ sở: FVR34Q

- Khối lượng toàn bộ: 15100 kg

XE ĐÔNG LẠNH FVM34W-DL13350 (6 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH FVM34W-DL13350 (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34W

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

XE ĐÔNG LẠNH FVM34T-DL13750 (6 x 2)

XE ĐÔNG LẠNH FVM34T-DL13750 (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34T

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

Go top