SẢN PHẨM XE CẨU

XE CẨU NQR75M-URV343 (4 x 2)

XE CẨU NQR75M-URV343 (4 x 2)

- Xe cơ sở: NQR75M

- Khối lượng toàn bộ: 9000 kg

XE CẨU FRR90N-16-URV344 (4 x 2)

XE CẨU FRR90N-16-URV344 (4 x 2)

- Xe cơ sở: FRR90N-16

- Khối lượng toàn bộ: 11000 kg

XE CẨU FRR90N-16-URV343 (4 x 2)

XE CẨU FRR90N-16-URV343 (4 x 2)

- Xe cơ sở: FRR90N-16

- Khối lượng toàn bộ: 11000 kg

XE CẨU FVR34Q-URV554 (4 x 2)

XE CẨU FVR34Q-URV554 (4 x 2)

- Xe cơ sở: FVR34Q

- Khối lượng toàn bộ: 15100 kg

XE CẨU FVR34Q-URV374 (4 x 2)

XE CẨU FVR34Q-URV374 (4 x 2)

- Xe cơ sở: FVR34Q

- Khối lượng toàn bộ: 15100 kg

XE CẨU FVM34W-SCS746L (6 x 2)

XE CẨU FVM34W-SCS746L (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34W

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

XE CẨU FVM34W-URV554 (6 x 2)

XE CẨU FVM34W-URV554 (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34W

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

XE CẨU FVM34T-URV635 (6 x 2)

XE CẨU FVM34T-URV635 (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34T

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

XE CẨU FVM34T-URV634 (6 x 2)

XE CẨU FVM34T-URV634 (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34T

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

XE CẨU FVM34W-URV553 (6 x 2)

XE CẨU FVM34W-URV553 (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34W

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

XE CẨU FVM34T-URV555 (6 x 2)

XE CẨU FVM34T-URV555 (6 x 2)

- Xe cơ sở: FVM34T

- Khối lượng toàn bộ: 24000 kg

Go top